“Aki énekel, kétszeresen imádkozik”

Úrvacsorás istentisztelettel zárult a reformáció napján, október 31-én a Hirdesd az Igét program a Szatmári Református Egyházmegyében. Az ünnepi alkalmon 13 lelkipásztor szolgált, Isten Igéjét Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette a szatmárcsekei református templomban.

hi_cseke(1)

 

Az istentisztelet elején a Szatmári Református Egyházmegye esperese elmondta, hogy az egyházmegyében egész októberben zajlott a program, a Hirdesd az Igét a zene nyelvén témakörben. Lelkésztestületi és kántoroknak szóló találkozót is szerveztek az elmúlt egy hónapban. Szalay Kont kifejtette, hogy az egyházmegyében fontosnak tartják Isten dicsőítését zene- és énekszóval, mert „aki énekel, és szépen énekel, kétszeresen imádkozik és élni akar”

hi_cseke(30)

 

„Egy olyan hónap után vagyunk itt, amelyben az éneklés volt a főtéma. A reformáció öröksége, hogy a gyülekezet tagjai egyszerre szólalhatnak meg. Szeretnénk jelezni Szatmár népének is, hogy ha Isten szolgáinak hangja egyszerre szólal meg, együtt magasztalja az Urat, akkor csoda történhet, valamit lehozhat az Istentől a Földre és valamit felvihet az Úrhoz a Földről” – hangsúlyozta prédikációjában a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Fekete Károly kiemelte, hogy áldott eszköze a figyelemkeltésnek az ének, amely azt jelzi, hogy Isten jelenléte fontos. Az éneklést, mint erőforrást azonban sokszor nem becsüljük meg, pedig nem mondhatunk le róla, mert szükségünk van a gyógyítani, csodát tenni, változást hozni képes Isten jelenlétére.

hi_cseke(56)

 

Fekete Károly kifejtette, hogy mikor ezt az istentiszteletet szervezték, akkor egyértelmű volt, hogy úrvacsorás istentisztelet lesz, mert az úrvacsorai közösségben egyenrangúvá válunk az Úr előtt, ráadásul a mi úrvacsoránk mindig éneklés közben zajlik, így ezzel bekapcsoljuk az angyalok közösségét a miénkbe. Éppen ezért kérte Fekete Károly, hogy énekeljünk és imádkozzunk mindig úgy, hogy tudjuk: egy közösség vagyunk az Isten előtt!

hi_cseke(75)

 

Az ünnepi alkalom végén a Hirdesd az Igét program vezetője kiemelte, hogy a református lélek szabad! Hálából és nem félelemből tiszteli Urát. A református egyház ma is azt a szabad levegőt adja, amit Isten Igéje nyújthat az embereknek. Tóth- Mihala Veronika lelkipásztor kifejtette; reméli, hogy aki a Hirdesd az Igét program bármelyik eseményén részt vett vagy ezután fog, megérzi ennek a szabadságnak az erejét.

 [stextbox id=”grey”]A magyar református lélek szabad. Hálából, és nem félelemből tiszteli Urát. Görnyedt hátú bűnbánó énekein is érzik, hogy szabad akaratából hajtja meg magát élete Ura előtt. Ez a szabadság hallatszik Méliusznak 1561-ben megjelent prédikációiban, melynek újrakiadása Előszavában ekképpen szól Révész Imre: ’ A reformátorok tiszta, teljes evangéliumának   minden erőssége és minden vigasztalása, minden fölfelé vivő szárnyalása és minden üdítő, elpihentető hatalma, igen, ott zeng, árad, lüktet és simogat ebben az igehirdetésben. Az Ige, mint tisztító, edző fürdő, és az Ige, mint gyógyító balzsam: ezt ma is ajándékba kaphatja Méliusztól minden hívő és bibliás lélek, aki az idegenszerűségektől vissza nem riad, s a durva kérgen bátran áttöri magát. Debrecen lelkipásztora nemcsak a kor theologiai problémáitól hányt-vetett lelkeket látja ott maga előtt a Szent András-templom kathedrájában, a zászlós bárány kőképe alatt: látja ő az örök emberi kísértésektől , nyomorúságoktól és bűnöktől meggyötört lelkű embertestvéreket is, sőt mindenekfölött azokhoz an mondanivalója.  Azoknak a lelkét emeli föl, ha már az Igéből bocsánatot és gyógyulást vettek, a legnemesebb keresztyéni indítékkal, a hálával: ’ buzgóságos lélekből, szabad akaratból, nagy örömmel… a Szent Lélek erejéből, hitből cselekedjünk jó, ne félelemért, mint rabok, hanem tiszta és szűz félelemből, igaz, fiúi félelemből, ki hitből, szívből vagyon és szeretetből tettetesség nélkül…Nem szereti Isten ezt, mikor azt mondod: jámborul élek, hogy meg ne öljenek. Hanem: tudom, hogy én el nem veszhetek, szabad fiú vagyok, de jól élek, szolgálok Atyámnak fiúi szeretetből, hálaadásból, a megújult természetből. Rabi dolog bot alatt szolgálni.’ A Fekete Károly püspök úr által meghirdetett belső megújulási program is olyan résztvevőkre számít, akik azért kapcsolódnak a programhoz, mert kedvük van hozzá. Szabad levegőjű, önként szerveződő csapatmunkára hívja az Egyházkerület igehirdetés mellett  szívből elkötelezett lelkipásztorait, presbitereit, gyülekezeti tagjait. A református egyház ma is az Isten Igéje által felszabadított lelkek gyülekezete kíván lenni. /Tóth-Mihala Veronika/[/stextbox]
hi_cseke(21)

 

Az úrvacsorás istentisztelet különlegességét adta az is, hogy összesen 20 lelkész vett közösen úrvacsorát az alkalmon, amelyen a gyülekezeti énekek mellett gitárral kísért szólóénekek is felcsendültek, ezzel is megmutatva a Szatmári Egyházmegye Hirdesd az Igét programban megfogalmazott üzenetét: az ót megőrizve kell az újdonságok felé fordulni az egyházi zene és ének tekintetében.

hi_cseke(4)

 

A Hirdesd az Igét program záró, ünnepi istentiszteletének perselypénzét a Reformáció Debreceni Emlékművének elkészítetésére ajánlották fel a szatmári egyházmegye lelkipásztorai.

Fotók: Barcza János

Forrás: www.ttre.hu

Vélemény, hozzászólás?