kategória : Élet és Jövő

Mit jelent nekem az ige és az imaközösség?

Az imaközösségnek nagy hatóereje van. Aki nem vágyik közösségre, az lassan elmagányosodik, és nem lesz Jézus Krisztusnak alkalmas eszköze. Több helyen is olvassuk az igében: Pál apostol mennyire vágyott egy-egy gyülekezetet meglátogatni. Mostanában olvastuk a Róma 1,10-12-őt: „hogy együtt bátorodjunk meg köztetek egymás hite által, a tiétek által, meg az enyém által.”

Olvasd tovább

IDŐSGONDOZÁS A BUDAI GYÜLEKEZETBEN

A Berekfürdőn megrendezésre került  „BECSÜLD MEG…” Innovatív megoldások az idős testvérek segítésében című konferencián hallhattunk a Budai gyülekezetben folyó példaértékű diakóniai munkáról. 

Olvasd tovább

A családlátogatás

mint gyülekezetépítésünk egyik alapköve 

Tudatosan használom ezt a kifejezést, hogy egyik alapkő, hiszen sok más is van, az igehirdetés, a tanítás, bibliaórák, különböző körök szervezése. De kétségtelenül igaz az is, hogy a családlátogatás is gyülekezet-építésünk egyik fontos eszköze lehet.

Olvasd tovább

Unom már!

Mikor Jézus figyelte, hogy ki mennyit dob a perselybe, számára többet ért a szegény asszony két fillérje, mint a gazdagok nagy adománya. Mert az szívből történt, nem nyögvenyelősen. Tudsz adni bármidből tiszta szívvel legalább két fillért, hogy a családodból, utcádból megmeneküljön bárki?

Olvasd tovább

Az önkéntesség

Manapság Magyarországon nagyon sokat hallunk az önkéntességről. 2011 ennek a témának a jegyében telt el, és állandóan szembejöttek ezek a szavak, a lehetőségek. De mit is jelent valójában?

Olvasd tovább

A keresztségről

Az egyháztörténelem folytán újra és újra előjön a kérdés a keresztségről, annak módjáról és alkalmazásáról. Sokan kérdezik, vajon helyes-e az egyház mai gyakorlata, és itt főképpen arra gondolnak, hogy mikor, vagy milyen feltételekkel kell részesíteni valakit ebben a sákramentumban. Sok szempontból lehet megközelíteni a kérdést

Olvasd tovább

Szükség van-e új reformációra?

Hálásak vagyunk Istennek, hogy egyházunkat megáldotta reformátorokkal, megújulási mozgalmakkal, ébredésekkel, ugyanakkor hiszünk abban, hogy Isten népének újra és újra kérni kell: a mi időnkben, rajtunk és általunk cselekedje meg akaratát, gyűjtse össze választottait, újítson meg. Kezdje rajtunk. Cselekedjen általunk.

Olvasd tovább

A jól forgolódó presbiter

A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképpen akik a beszédben és tanításban fáradoznak. (I.Tim.5:17.)1

…a presbiter Krisztus követe, Jézus gyülekezetének képviselője. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. (II.Kor.5:20.)1 …


Olvasd tovább

Kis gyülekezetek nagy lehetősége

Összefogás. A Szentírásban több példáját látjuk negatív (Bábel tornya) és pozitív értelemben is… Nehémiás kora bizonyos értelemben visszatükröződik mai gyülekezeti életünkben. Egy lelki fogságbavitel korát éljük, ahol a megmaradt maroknyi nép (gyülekezetek) sokszor reménytelenül, kétségbeesetten tekintenek a jövő felé… De álmok, tervek itt is születtek. Egyik ötlet jött a másik után.

Olvasd tovább

Az ima ereje a munka világában

Tény, hogy mindennapjaink jelentős részét a munkahelyünkön töltjük. Így a munka és a fizetés nagyban meghatározza életminőségünket. Ezáltal annak – ha akarjuk, ha nem –, kiemelt szerepe van az életünkben… Írásomban leginkább arra keresem a választ, hogy milyen a hatása, van-e hatása az imádságnak a munkahelyteremtésre.

Olvasd tovább

Gyülekezetépítő evangélizáció

Az evangelizáció a köztudatban a megtérést, hitet ébresztést jelenti olyan emberek között, akik még nem jutottak el a Szentháromság Istennel való személyes kapcsolatra. Az evangelizáció, az evangélium, örömhír terjesztését jelentette az apostoli korban, amely szinte szerves eszköze volt Isten missziójának. Az evangelizáció lehet sokrétű, sokszínű. Függ az evangelizátor személyiségétől. Keresztelő János rövid veretes, kemény prédikációi […]

Olvasd tovább


Egyházi ifjúsági munka a XXI. században

avagy „miért bűn a fiatalokat az evangéliummal untatni.”

A fent említett idézettel úgy gondolom, legalább annyian egyetértenek, mint amennyien megbotránkoznának rajta. Viszont hiszem, hogy az a folyamat, amely a református egyház megújulását eredményezte a múlt század 40-es éveiben, éppen a megújuló egyházi ifjúsági munkából indult ki.

Olvasd tovább

Az új presbitérium, mint a gyülekezet növekedésének lehetséges eszköze, vagy gátja

A gyülekezetek alapvetően nem jók, vagy rosszak. A kérdés az, hogy keresik-e a további növekedés útját… A „cél felé futnak”, vagy csak a napi túlélésre koncentrálnak? Tűznek-e ki újabb és újabb közvetlen célokat, hogy betöltsék missziójukat, hogy szolgáljanak és így növekedjenek? Tudatosul-e mindez a gyülekezetben, lelkesednek-e tagjai, és bekapcsolódnak-e tevőlegesen is?…

Olvasd tovább