Ember kérdez – Isten válaszol

Beszámoló a Biblia Szövetség nyíregyházi csendesnapjáról.

Hol van Isten? (Csel 17,22-31) – Alföldy-Boruss Dezső 

Isten ad életet, ő teremtett mindent, és ő az, aki értelmet adott életünknek. Mindenhol megtalálható, ő tart fenn mindent. Hol van Isten? A helyes kérdésfeltevés az, hogy hol nincs Isten? Hiszen mindenütt jelen van.

Kérdezheted, hogy a mindennapi életedben hol volt Isten, amikor elvesztetted a családodat. Ne zúgolódj Isten ellen, ha nem érted útjait! Az övéi életében jót hoz ki mindenből. A világot is ő kormányozza.

A hitetlen ember Jézus Krisztus nélkül az Isten távollétét tapasztalja meg. Csak a hívő ember tudja közel valónak hinni Istent. Az ember hontalanul él a világban Isten nélkül. Lelkünk akkor nyugszik meg, ha megtaláljuk őt. Lélekben otthon csak Istenben vagyunk. Pál mondja: „az ismeretlen Isten, aki ti nem ismertek”. Isten nincs messze egyikünktől sem; kitapogathatjuk. Az emberek sokféle kísérletet tesznek Isten kitapogatására a jógában, az agykontrollban, különböző kínai vallásokban. Mások filozófiájukkal próbálják Istent keresni, és úgy gondolják: megtaláljuk a választ az élet kérdéseire. Az Isten titkát mégsem tudják kitapogatni. Az egzisztenciális filozófia saját maga erejéből akar problémát megoldani. Pál mondja: nem kell már ezt tenni, mert „közel van hozzánk Isten”. Kedves testvérem, saját magad akartál választ kapni az Istenről. Isten válaszol kérdéseidre Jézus Krisztusban, ő a hirdetett ige. Az igének különleges természete, hogy beivódik a gondolatainkba. „Törvényemet a szívükbe helyezem” – nem csak a fülem fogja fel, hanem belülről is hallhatom. A belülről megszólaló ige átformál bennünket.

Isten ezt a mai napot is arra rendelte, hogy meghallhasd üzenetét. Ezért nem véletlen, hogy félretettél mindent, és eljöttél, hogy még jobban megismerd őt.

Hol van ma Krisztus? (Jn 16,7-14) – Alföldy-Boruss Dezső

Jézus így szólt tanítványaihoz: „Jobb nektek, hogy én elmegyek”. Ebből tudhatjuk, hogy ő már nincs a földön. A 14-16. vers búcsúbeszéd, ami után visszament a Mennybe. Elküldöm a Vigasztalót – mondta előtte. A Szentlélek is Jézusról tanít. A Szentlélek meggyőzi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Meggyőz belülről, a lelkünkben bizonyít, isteni logika szerint – mi pedig azt mondjuk: Uram, igazad van.

Bűn tekintetében Ha nem hiszel Istenben, ez kizár a mennyből. A pokolban és a mennyben is bűnösök vannak. A különbség abban áll, hogy a pokolban olyanok vannak, akik elutasították Krisztust, míg a mennybe azok kerültek, akik hittek Krisztusban, és bűneikre bocsánatot kaptak. Pl.: Ha a beteg nem szedi be a gyógyszert, akkor nem fog meggyógyulni. Ha valaki nem veszi igénybe Krisztus szabadítását, ezért kárhozik el. Az egyetlen bűn az, hogyha nem hiszünk Krisztusban. Egyedül Jézus Krisztus által bocsáttatnak meg bűneink. A Szentlélek erről győz meg bűn tekintetében.

Igazság tekintetében „Én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem.” Áthatolt az egeken, és az Atya jobbjára ült. Pál még láthatta, mert még nem volt kész az Újszövetség. Ez még a kijelentés ideje volt.

Ítélet tekintetében „A világ fejedelme megítéltetett”, a sátán bukott hadvezér lett, mert Isten legyőzte őt. Az 1Mózes 3,15-ben ezt olvassuk: „ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között… a fejedre tapos”. Ha valaki még a sátán hatalma alatt él, akkor igyekezzen onnan kijönni, mert ő azt szeretné, hogy elveszett állapotában minél többen osztozzanak vele. De te ne engedd, hogy magával ragadjon!

Hol nincs Krisztus? Krisztus nincs az oltári szentségben, mint ahogy azt sokan vallják. A miseáldozatban sincs jelen. Krisztus nem található meg minden emberi szívben sem. Mi úgy születünk a világra, hogy nincs bennünk Krisztus. A Biblián kívüli vallásokban sem találjuk meg őt, sem az iszlámban, sem a Krisna-hitben stb.) Az ökumenikus mozgalom szélesre nyitja a kapukat, mindenkit egy akolba akar terelni. A római katolikus vallásúak Asszisziben rendeztek ilyen ima-esteket. Arról akarják meggyőzni az embereket, hogy rejtett módon van jelen Krisztus. A Biblia ezt nem mondja. Krisztus nincs benne a világvallásokban. (1Kor 10) Pál a világvallás és kereszténység egymásmellettiségéről beszél. Nem szabad a Baálnak és Krisztusnak is áldozni. Elszakíthat a világvallás szellemisége Krisztustól. Egy hónapja Karcagon Kárpát-medencei konferencia volt. Egy előadó azt hirdette, hogy Allah és Krisztus ugyanaz a személy. Pedig az iszlám tanításában nincs Krisztus. Őt a látomásokban sem találhatjuk meg.

Hol van tehát Krisztus? A Mennyben van. „Ülj az én jobbomon”. ((110. Zsoltár) Istensége szerint közöttünk van. Embersége szerint nincs jelen, de Istensége és Szentlelke által velünk van, és soha el nem távozik tőlünk. Lelki kapcsolatunk van vele. A Gyülekezetben van, ahol ketten, hárman összejönnek. Amikor bizonyságot teszünk, vagy amikor gyermekünket hitre neveljük – ott is ott van Krisztus.

Hol és hogyan uralkodik ma Krisztus? (Zsolt 110,1-2) – 
Sípos Kund Kötöny

Krisztus valóságos Isten, valóságos ember. Emberi természetével nincs itt, de Istenségének lelkével soha el nem távozik. „Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Katolikus emberek mondják, hogy a pápa az Isten földi helytartója. Ha Krisztus közöttünk van, akkor a pápa hogyan nevezheti magát Krisztus földi helytartójának? Minden hatalom neki adatott. Jézus nem kampányolt azért, hogy hatalma legyen. Isten az igéje által uralkodik ma is, amit mi hirdetünk. A hit hallásból van, aki pedig hittel fogadja be az igét, annak megváltozik az élete.

Neked urad Jézus Krisztus? Engedelmeskedsz az igének? Engedelmeskedsz az Isten Szentlelkének? Engedjünk az igének, és engedjük, hogy az ő Szentlelke uralkodjék a szívünkben!

Hol van az ember? (Rm 6,11-14) – dr. Nagy Péter Mihály

Az ember azt gondolja, itt a földön biztos a talaj a lába alatt. Pedig minden relatívvá vált, nincs erkölcs, tisztelni kell a másságot. A történelmet átírták a darwinisták. Az elmúlással nem tudunk mit kezdeni, pedig a Prédikátor könyvében olvashatjuk: „ideje van a halálnak”. Isten mindent szépen alkotott, és rá kell döbbennünk, hogy a számunkra elérhetőnél többre lettünk teremtve. A legtöbb ember számára az üzlet, pénz, kenyérkereset, meggazdagodás vált a biztonsága forrásává, pedig ez bálványimádás. Ezeken nem vehetők meg a lélek gyümölcsei. Hogyan töltöd az időd? Mire költöd a pénzed? Ha megmaradsz a test szerinti gondolkodásban, azzal nem érheted el Istent. A halál állapotából át lehet kerülni az élet állapotába. Adjuk át mindenünket Istennek! Ő ad hitet a szívünkbe, hogy elfogadjuk váltsághalálát. Magunktól nem vagyunk képesek eleget tenni a parancsnak: „Szeresd ellenségedet!” Akit Isten életre kelt, az átkerül a kegyelem állapotába. Mit tett már Jézus? (nem: Mit tenne Jézus?) Golgotai győzelmének van dicsősége és haszna: dicsőségét ránk árasztja, győzelme erejét nekünk adja: „mert nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt”.

Hol van az újjászületett keresztyén ember? (Ef 2,1-7) – Horváth Géza

A hívő ember válasza a fenti kérdésre: fél lábbal a Mennyben. A hitetlenek pedig azt szokták mondani, hogy fél lábbal a sírban. Minden embernek van múltja, jelene, jövője. A hitetlen embernek csak múltja van, a jelenét is a múlt árnyéka kíséri, a jövőjét is a múltja határozza meg. A hívő embernél a szégyenletes múlt lezárult, a jelenben a dicsőséges jövő elkezdődött. Ennek az öröme olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs megtalálása (Mt 13, 44). Kit érdekel a múlt, ha már a legdrágább kincset megtaláltam. Tudjuk-e, hogy mikor volt megtérésünk dátuma? Ilyen-olyan válasszal állnak elő. Én tudom azt a napot, az órát is, azt, hogy melyik ige volt az, amelyik Istenhez vitt. Isten igéje nem írja, hogy tudni kell a megtérésünk dátumát, de azt tudnunk kell, mikor választódott el a múlt a jelentől. Valaminek történnie kellett, amikor a szégyenletes múlt lezárult. „A régiek elmúltak, íme újjá lett minden”. „Amióta ezt tudom, fényesebb a napsugár”. Mikor fogadott el ő téged? Négy üzenetére figyeljünk!

1./ Biztosan tudhatjuk, hogy mindent Isten cselekszik életünkben. Az üdvösség nem a mi kezünkben van. Isten határozott a mi életre keltésünkről, és ezt a döntést soha nem vonja vissza, se meg nem bánja. Ezért biztonságban lakozhatunk: „A hegyek megszűnhetnek…, de hozzád való hűségem nem szűnik meg.” (Ézs 54,10)

2./ Feltámasztott a Krisztussal, lelkével életre keltett. (Ef 2,l) A múltról a jelenre tereli a figyelmet.

3./ A jövőddel törődj, és ne a múltaddal! „Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel.” (Kol 3,l) A sátán mindig a múlthoz akar kötözni bennünket.

4./ Tudom, hogy a jövő gyermeke vagyok. A hívő ember a Menny külvárosába lakik, és egyszer majd beköltözik a belvárosba is. A hit Isten igéje szerint: a valóságot látni, és nemcsak a jelenséget észlelni. A valóságot kell látnunk: Isten, úr minden fölött. Istennek egy szava elégséges a történéshez. Beteg lett a bibliai százados szolgája, a hit akkor így szólt: ha Jézus egy szót szól, akkor meggyógyul. Ábrahám sem rendült meg a hitében a próbák alatt. Isten hívő gyermekei a végkifejlet tekintetében soha nem kételkedhetnek. Milyen az odavezető út? Ezen tévedhetünk el. Sára is levette tekintetét az Úrról. Az odavezető úton is figyelni kell Istenre, de jelenünket a jövő határozza meg. A jövő már elkezdődött, foglalkozz tehát többet Jézussal, a benne való közösséggel!

A beszámolót készítette: Szondi Sára

Vélemény, hozzászólás?