Gyülekezetünk élete 2010-ben

Beszámoló a Mátészalka Kertvárosi Református Egyházközség 2010-es évéről

Anyakönyvi adatok:

Eltemettünk 41 testvérünket, közülük 22 férfi- és 19 nőtestvérünket. Megkereszteltünk 32 főt, 16 fiút, és 16 lányt. Házasságot kötöttek templomainkban 7 pár, ebből 6 tisztán református házasság, 1 vegyes volt. Idén 18-an konfirmáltak, 6 fiú és 12 lány. Felnőttként tettek vallást hitükről 8-an, ebből férfi 2, nő 6.

Hálaadással emlékezünk a megszokott lelki alkalmaink mellett a következő alkalmakra:

Presbitériumunk döntése alapján igyekeztünk  Mátészalka város testvérvárosaiban élő református gyülekezetekkel felvenni a kapcsolatot. Évek óta, mind szorosabb kapcsolat alakult ki a Nagykároly Kertvárosigyülekezettel, idén is több alkalommal tudtunk találkozni egymással. Október végén egy hétvégét tölthettünk el Munkácson és környékén, ahol az ottaniak mindennapjaival, magyar történelmünk emlékeivel ismerkedhettünk. November elején a homonnai protestáns gyülekezet alakulásának 130 éves évfordulóján vehettünk részt, osztozva a helyiek örömében.

Pünkösd másnapján második alkalommal került megrendezésre a családi napunk, melyen több, mint félezer ember vett részt. Gazdag programokkal vártuk a lakótelep családjait.

Július 26 és 30 között többgenerációs nagytábort szerveztünk Füzérradványra, ahol a 65 résztvevő 1/3-a az ifjúság köréből került ki nagy örömünkre.

Szeptember végén hálaadó napot tartottunk, melyen felidéztük a 40 éve épült újtelepi imaházunk múltját, jelenét, s kértük Istent, adjon jövőt fejlődő közösségünk életére.

Csaknem két hónapon keresztül tartalmas programokkal vártuk a lelkiekben épülni vágyókat, koncertek, előadások, igeszolgálatok gazdagították az idén harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Kertvárosi Napok programját.

Ezek voltak kiemelt programjaink. Nézzük, mi minden történt még:

Gyermekmunka:

– Gyermekmunkásaink 3 fordulós bibliaismereti versenyt és rajzpályázatot hirdettek, melyen sok gyermek vett részt.

– négy alkalommal, nagyobb ünnepek előtt tartottak foglalkoztató alkalmakat, melyeken 15-20 gyermek, köztük nem kevés gyermekvárosi fiatal vett részt.

– a gyermek istentiszteletre járók szolgáltak Anyák napján valamint Advent 4. vasárnapján

– A bibliai történetek mellett missziói történetekkel, énekekkel, játékos formában ismerkednek a gyermekek.

Köszönjük a gyermekmunkásaink és segítőik egész éves áldozatos munkáját!

Ifjúságunk:

Az ifi idei egyik legfontosabb célja az volt, hogy önmagára találjon, megtalálja helyét és szerepét a gyülekezetben.  Ez a következőképpen valósult meg:

– több alkalommal szolgált az ifjúság istentiszteleti alkalmainkon, például az evangelizációs hét, az adventi nagyhét alkalmin.

– A nyári többgenerációs héten nagy számban vettek részt a fiatalok, s mint kiderült beszámolóikból, nem bánták meg.

– Külön hangsúlyt fektettek a konfirmációi korosztály betagolására, melyet nagyrészt sikerült is megvalósítani.

– Elismeréssel kell szólnunk azokról a missziói törekvésekről, alkalmakról, melyeket közösen gyakorolnak és élnek meg a maguk módján: zenekar jött létre, mely Géberjénben, a porcsalmai ifjúsági napon szolgált, a közösségi portálokon igyekeznek megszólítani kortársaikat, terjesztik nyomtatott formában a Mai Ige kiadványt, önkéntes munkával szolgálnak gyermekvárosi fiatalok felé.

– Az idei év egyik legszebb alkalma volt az egyetemi gyülekezet szolgálata, melynek több ifisünk is tagja, sőt 3 diákpresbiter a gyülekezetünkből került ki.

Nagy lépések ezek, amelyért hálásak vagyunk Istennek, a további feladatokhoz Isten áldását kívánjuk!

Baba-mama kör

5-6 anyuka rendszeres részvételével az év egyik felében tartotta alkalmait a baba mama kör, ugyanis év közben a résztvevők életében változások, nevezzük nevén, gyermekáldások következtek be. Boldogság, várakozás, szeretet, témáját tekintve változatos kérdésekkel foglalkoztak a kismamák, találkozásaikkal egymást erősítették. Isten áldjon meg minden kis jövevényt!

Házaspári alkalom

A havi rendszerességgel meghirdetett alkalom témája a Tízparancsolat volt, melyre a résztvevő házaspárok készültek fel,  majd közösen vitatták meg a témát. A résztvevők nem csupán a gyülekezet szolgáló közösségéből kerülnek ki, hanem az ifihez hasonlóan más települések érdeklődői közül is. Bátorítani szeretnénk, hogy kortól függetlenül éljünk ezzel a lehetőséggel is, hogy házasságunkat, kapcsolatainkat karban tartva gazdagodjunk.

Ének-zeneügyben is történtek előrelépések

Kántoraink elkészítették az „Áldom szent neved” című énekfüzet második füzetét, amelyet evangelizációs héten, bibliaórákon, kiscsoportos alkalmainkon haszonnal forgatunk. Kántoraink nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy önmagukat szakmai konferenciákon képezzék, a gyülekezet énektudását mélyítsék és jól felkészülten ellássák kamara kórusszolgálatukat. A Református Énekkar főként ünnepeken, hálaadó alkalmakon szolgált közöttünk, míg a kamarakórus evangelizációkon, keresztelőkön, esküvőkön gazdagította alkalmainkat.

Kántoraink részéről dicséretes az a törekvés, hogy hűséggel ragaszkodnak zenei gyökereinkhez, ugyanakkor bátorsággal és nyitottsággal fordul a mai kor zenei anyanyelve felé, új utakat keresve. Isten áldja meg egész évben végzett szolgálatukat.

Árva Kata női kör szolgálata

Pótolhatatlan, bár sokszor észrevétlen munkájuk áldás gyülekezetünkben. Havi rendszerességgel tartják lelki alkalmaikat, de hétről-hétre összegyűlnek, hogy közösen készítsenek ajándékokat keresztelések, esküvők, ünnepek alkalmára. Hosszasan sorolhatnánk: támogatták a Kálvin János Református Iskolát, tevékenyen részt vállaltak a családi nap, a gyermekfoglalkoztató alkalmak, a Kertvárosi Református Napok lebonyolításában. Hónapok alatt valódi szolgáló közösséggé formálódtak, s lelkileg is gazdagodtak gyülekezetünk asszonyai. Isten áldja meg életüket!

Diakónia gyülekezetünkben:

Diakónusunk fogta idén is össze ezt a munkát, melyben szerepelt az idősek látogatása, eljutásuk segítése az istentiszteletekre, a gyermekek megajándékozása, a nehéz helyzetbe került családok lehetőség szerinti segítése, szociális ruhaosztás megszervezése az Újtelepre. Idén két tanulmányút is megvalósult: az egyik a beregszászi Sámuel alapítvány nevelőszüleihez, a másik a Kul alapítvánnyal közösen Nagydobronyba az ottani árvaházba. Egyre több alkalom és lehetőség nyílik a gyermekvárosi fiatalok felé szolgálni, melyet néhány gyülekezeti tagunk nagyon lelkiismeretes munkával végez.

Ezekből a beszámolókból is kiderül, hogy az a szándékunk, hogy igyekeztünk olyan szolgálókat megbízni az egyes feladatokkal, amelyekben úgymond „szakemberek”, amire képességük, adottságuk, elhívásuk van, legyen az a gyermek vagy ifjúsági munka, zenei adottságok, vagy éppen szervezőkészség.

Sikerült a gyülekezetünk időszaki kiadványának szerkesztésébe bevonni több olyan gyülekezeti tagunkat, akik keze nyomán igényes kiadványt adhatunk a testvérek kezébe évi 6 alkalommal 1000 példányban.

Tudatosan törekszünk arra, hogy az egyes területeken dolgozók önmagukat képezzék, megtanulják a közös gondolkodást és feladatvégzést, szándékukban legyen beilleszkedni a gyülekezet hossztávú terveibe, nagyobb szabású rendezvényeibe.

Idén sikerült útjára indítani gyülekezetünk honlapját  a www.refkertvaros.hu címen, melynek naponta is sok látogatója van. A tartalom folyamatos frissítését és műszaki karbantartását diakónusunk nagy szakértelemmel végzi.

Szükséges, hogy tájékoztassam a gyülekezetet arról, hogy pályázatot adtunk be közösségi tér kialakítására, melynek elbírálása folyamatban van. Ha elnyerjük, egy többfunkciós közösségi tér kerülne kialakításra az északi templom mellett, mindemellett egy holland gyülekezet segítségét kértük az újtelepi terveink megvalósulása végett. Hordozzuk imádságainkban ezeket.

Vendégeink voltak a teljesség igénye nélkül:

101_3069

Dr. Keszi Krisztina misszionárius, Mikolicz Gyula a Bibliaszövetség titkára, a Sion rádió munkatársai Beregszászról, Horváth Géza, Béres László, Sípos József, Nemes Nándor lelkipásztorok, Várnagy Andrea és Farkas Zsolt zongoraművészek, a Debreceni Református Egyetemi gyülekezet.

Ezúton is szeretném megköszönni közvetlen munkatársaimnak, főgondnok úrnak és gazdasági gondnok úrnak segítségét, akik a mindennapokban felmerülő döntésekben, a két templomgondnoknak, a két templom körül felmerülő tennivalók elvégzésében, pénztárosunknak a precíz munkáját, a presbitereknek, kiscsoportvezetőknek, segítőknek, járulékszedőknek, gyülekezeti tagjainknak, hogy szolgálatukkal, ima és anyagi támogatásukkal ebben az évben is szolgálták Isten dicsőségét.

Mindezeket látva illesse a mi Urunkat, Istenünket hálaadás és dicsőség. Tőle jön minden tökéletes ajándék.

Nagy György, lelkipásztor

Vélemény, hozzászólás?