Útmutató a presbiterválasztáshoz

2011 őszén a Magyarországi Református Egyház gyülekezeteiben ismét esedékes a presbitériumi tisztújítás, mivel a 2005. jan. 1-től tisztségbe lépett presbiterek hatéves mandátuma az év végével lejár. Az egyházközségekben a presbiterválasztást úgy kell lebonyolítani, hogy az újonnan megválasztott testület 2012. január 1-jén zavartalanul elkezdhesse működését. A presbiteri tisztségről, a presbitériumról a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény 46-59 §-ai rendelkeznek, a választás rendjét az egységes választójogi törvény – az 1996. évi. I. törvény – első fejezetének első része tartalmazza, a jogorvoslatokkal kapcsolatos bírósági eljárásról pedig az bíráskodásról szóló 2000. évi I. tv. igazgatási ügyekre és soron kívüli eljárásra vonatkozó X. XI. fejezete szabályozza. Jelen rövid tájékoztatót a Zsinat Elnöksége, – a Zsinat Elnökségi Tanácsának egyetértésével – a fenti törvények helyes alkalmazása, a választásra való felkészülés és a választás egységes lebonyolításának biztosítása érdekében adta ki.

I. Felkészülés a presbiterválasztásra

1. A választások sikeres lebonyolításának előfeltétele, hogy a gyülekezetek lelkileg is készüljenek fel a választásokra. Már most, az év elejétől kezdődően presbiteri bibliaórákon foglalkozzanak a Bibliának, hitvallásainknak a presbiterekre, és az egyházközségekre vonatkozó tanításaival. 2. A választások jó rendjének érdekében az egyházközségek már év elejétől készüljenek az eljárás szervezési és jogi lebonyolítására. Tanulmányozzák az egyházi jogszabályokat, beszéljék meg a korábbi választás tapasztalatait, időben tegyék fel a szabályok értelmezésével kapcsolatosan felmerülő kérdéseiket. 3. Figyeljenek arra, hogy választói névjegyzékeket időben és pontosan állítsák össze. 4. Vizsgálják meg a presbitériumok létszámát, és ahol szükségesnek látják a változtatást, időben tegyék meg az előterjesztést az Egyházmegyei Közgyűlésekhez. 5. A presbitériumok legkésőbb 2011. augusztus közepéig készítsenek ütemtervet a választások lebonyolítására vonatkozóan.

II. A választási eljárás folyamata, ütemezése (ld. a táblázatban is)

1. A presbitériumnak meg kell határozni választási közgyűlés időpontját ki. Ezt úgy kell kitűzni, hogy a választási eredmény az esetleges jogorvoslati határidőket is figyelembe véve december hó 31-ig jogerős legyen. A választási közgyűlés időpontjához kell igazítani törvény által előírt egyéb választási eljáráshoz kapcsolódó cselekményeket. 2. A Választási Bizottságok megválasztására a választás előtt legalább 60 nappal korábban kerüljön sor. A Választási Bizottság 3-7 tagból áll és ez a Bizottság látja el a Választási, és a Szavazatszámláló Bizottság feladatait is. 3. A Választási Bizottság megválasztását követő vasárnapon, – miután megválasztotta előzetesen elnökét – bemutatkozik a gyülekezet előtt, és fogadalmat tesz feladatainak ellátására. 4. A Választási Bizottság a választást megelőző 30. napig tájékozódik a gyülekezetben a presbiterré választható személyekről, és ennek alapján teszi meg javaslatát a presbitériumnak. 5. A választást megelőző 14. napig a presbitérium megvizsgálja a Választási Bizottság javaslatát és véglegesíti a jelöltek listáját. Meghirdeti a jelöltek bemutatásának, továbbá a választói közgyűlésnek időpontját. 6. A választást megelőző vasárnapon a presbitérium bemutatja a gyülekezet tagjainak a jelölteket, akik nyilatkoznak a jelölés elfogadásáról, valamint arról, hogy a presbiterré választás törvényes feltételeinek megfelelnek. Amennyiben a gyülekezetnek újságja vagy híradója van, – a jelölteket ebben is be lehet mutatni. 7. Az egyházközségi választói közgyűlés megtartására istentisztelet után kerül sor, a választás titkos szavazással történik. A presbitériumnak ezt megelőzően elő kell készíteni a közgyűlés és szavazás lebonyolításának technikai feltételeit. 8. A választás eredményét azonnal ki kell kihirdeti a közgyűlés jelenlevő tagjainak. A tisztújítás végeredményét a következő vasárnapi istentiszteleten a szószékről ki kell hirdetni. 9. A jegyzőkönyv hiteles másolatát 3 napon belül meg kell küldeni az egyházmegye elnökségének. 10. A választás elleni panasz benyújtására a választást követő 15 napon belül van lehetőség 11. A választás eredményének jogerőre emelkedését követően az újonnan megválasztott tisztségviselők a gyülekezet előtt esküt tesznek.

III. A jelölés

1. A presbiterek jelölésének eljárási folyamatában jelentős szerepe van a Választási Bizottságnak. Ezért a Bizottság tagjainak olyan – köztiszteletben álló, a gyülekezeti tagok bizalmát élvező – egyháztagokat kell választani, akik nem kívánják magukat presbiternek jelöltetni. A Választási Bizottság elnökét saját tagjaiból maga választja meg. A lelkész a törvénynél fogva tagja a választási bizottságnak. 2. A Választási Bizottság munkája során felveszi a kapcsolatot az egyháztagok minél szélesebb körével, és kéri őket, hogy tegyenek javaslatot a jelöltekre. Az ajánlott személyekkel, – miután ellenőrizte, hogy azok szerepelnek a választói névjegyzékben és megfelelnek-e a törvényes feltételeknek – megbeszélést folytat, amelynek során tisztázza, hogy vállalják-e a jelölést. 3. A Bizottság személyi javaslatait a presbitériumhoz terjeszti. A presbitérium a bizottság javaslatát figyelembe véve összeállítja a jelöltek listáját, és azt egyházközségi közgyűlés elé terjeszti. 4. Minden presbiteri tisztségre 1–3 személyt lehet jelölni A presbitériumi tisztségre jelölt személyek közül külön kell jelöltet állítani a gondnoki tisztségre. 5. Amennyiben a Választási Bizottság nem talál annyi jelöltet ahány főből kell állnia a presbitériumnak, – a presbitériumnak ezt azonnal jelentenie kell az esperesnek és kezdeményezni kell a presbitérium tagjai számának a leszállítását vagy az egyházközség szórvánnyá való nyilvánításának vagy más anyaegyházközséghez való csatolásának kérdését.

IV. A választás

1. A választó közgyűlés helyét és időpontját az azt megelőző 2 vasárnapon a szószékről és a helyben szokásos módon ki kell hirdetni – ha egy egyházközséghez több istentiszteleti hely van, akkor ezt minden istentiszteleti helyen meg kell tenni. 2. Az egyházközségi közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az egyházközség választói névjegyzékbe felvett tagjainak legalább 10 %-a jelen van, – de ez nem lehet kevesebb, mint a presbitérium létszámának a kétszerese. Ha közgyűlés nem határozatképes, a választást nem lehet megtartani, hanem a 14. napra újabb közgyűlést kell összehívni. Ezt ki kell hirdetni a közbenső vasárnapon is. Az így meghirdetett közgyűlést a létszámtól függetlenül határozatképesnek kell tekinteni. 3. A presbiterválasztó egyházközségi közgyűlés menete: – A közgyűlést a lelkipásztor nyitja meg és felkéri a Választási Bizottságot, hogy állapítsa meg a választásra jogosultak számát. Ennek érdekében a választáson megjelenteket a jelenléti ív aláírásával nyilvántartásba kell venni. A megjelentek listáját csatolni kell a választási jegyzőkönyvhöz. – A Választási Bizottság elnöke a jegyzőkönyv vezetésére a presbitérium jegyzőjét, hitelesítésére pedig a bizottság két tagját kéri fel. – A Választási Bizottság elnökének ismertetni kell a választás rendjét, a szavazólap kitöltésének szabályait. – A szavazást minden esetben titkosan kell lebonyolítani. – A leadott szavazatokat jelöltenként kell összeszámolni. A presbiter jelöltek közül azokat kell megválasztottnak tekinteni, akik sorrendben a legtöbb szavazatot kapták. – A (fő)gondnok esetében azt kell megválasztottnak tekinteni, aki az erre a tisztségre leadott szavazatok több, mint a felét megkapta. – Amennyiben ezt a többséget egyik jelölt sem kapta meg, a legtöbb szavazatot kapott két jelöltre új szavazást kell elrendelni. Megválasztottnak most azt kell tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén sorshúzással kell dönteni. – A választás eredményét a bizottság elnöke azonnal kihirdeti a közgyűlés jelenlevő tagjainak. A tisztújítás végeredményét a következő vasárnapi istentiszteleten a szószékről ki kell hirdetni. – A választói közgyűlésről készült jegyzőkönyv hiteles másolatát 3 napon belül meg kell küldeni az egyházmegye elnökségének. – A választás eredményének jogerőre emelkedését követően az újonnan megválasztott tisztségviselők esküvel foglalják el szolgálati helyüket. (Nem kell esküt tennie annak, akit folytatólagosan ugyanarra a tisztségre választanak meg.)

Innen elérhető a presbiterválasztás határidői összesítő táblázat, letölthető dokumentum formájában.

MRE Zsinati Hivatal Jogi Osztálya

Vélemény, hozzászólás?